©AdobeStock/Anna Fedorova
©AdobeStock/Anna Fedorova

Saksońska Krajowa Izba Lekarska

Zadania, organa, gremia

Saksońska Krajowa Izba Lekarska jest w Wolnym Państwie Saksonii publicznym przedstawicielstwem zawodowym lekarzy. Zgodnie z ustawą o izbach zawodów medycznych jest ona uprawniona do tego, aby samodzielnie regulować sprawy dotyczące polityki zdrowotnej oraz kwestii prawnych i zawodowych stanu lekarskiego. Izba ma osobowość prawną. Zgodnie z zasadą subsydiaryzacji, zajmuje się ona zadaniami z zakresu prawa, na których wykonaniu zależy społeczeństwu, a które nie mogą zostać podjęte w drodze inicjatyw prywatnych, ani też nie należą do wąskiej grupy zadań, którymi powinno zająć się państwo lub jego instytucje. Państwo, spełniając zadania publiczne, korzysta z pomocy instytucji samorządowych. Najpierw wspiera ono tworzenie się takich instytucji w danej branży, a następnie instytucje te, dzięki swojej kompetencji przyczyniają się do tego, aby uchwały państwowe z danej dziedziny charakteryzowały się wysokim stopniem poprawności oraz znajomości tematu.

Nie chodzi tutaj o samą dbałość o interesy, tak jak często ma to miejsce w przypadku zespołów branżowych, ale raczej o troskę o sprawy zawodowe wszystkich lekarzy przy uwzględnieniu dobra społecznego. Izby realizują zadania administracyjne w służbie zdrowia w sposób bardziej fachowy, niż robiłyby to instytucje państwowe oraz gwrantują swoim członkom więcej wolności, ponieważ to oni sami wybierają odpowiednie organa. Wartość propozycji i opinii opracowywanych przez izby opiera się, oprócz niezależności osądu, na szerokim rozeznaniu, jakie izby posiadają na temat osądzanych przez siebie zagadnień. Z tego punktu widzenia, prywatne stowarzyszenia, dbające o swoje interesy, nie są w takim samym stopniu zorientowane na kwestie społeczne i dobro ogółu.

Z jednej strony członkostwo w izbach umożliwia aktywną partycypację i współdziałanie w publicznych procesach decyzyjnych, z drugiej, daje członkom opcję biernego uczestniczenia w tych procesach. Jednocześnie, obowiązkowe członkostwo gwarantuje wolność oraz zgodność z prawem. Również tam, gdzie dobro ogółu wymaga pewnego prawnego przymusu, członkostwo pozwala uniknąć bezpośredniej administracji państwowej, a zamiast niej stawia na współdziałanie tych, których te kwestie dotyczą.

Konkretne zadania

Podczas realizacji każdego zlecenia, zadaniem Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej jest dbałość o o sprawy zawodowe wszystkich członków oraz reprezentowanie ich interesów, jak również troska o dobre imię stanu lekarskiego, przy uwzględnieniu dobra ogólnego. Izba dba o to, aby jej członkowie spełniali swoje obowiązki wynikające z prawa zawodowego i etyki lekarskiej. Jednocześnie gwarantuje ona wysoką jakość wykonywanej pracy i troszczy się o udane stosunki między swoimi członkami. Może też, na żądanie, pośredniczyć w sporach zawodowych między członkami oraz tychże sporach między członkami i osobami trzecimi. Saksońska Akademia Specjalizacji i Doskonalenia Zawodowego Lekarzy podejmuje w Saksońskiej Krajowej Izbie Lekarskiej odpowiednie kroki w celu organizacji i promocji kursów specjalizujących i doskonalących dla członków Izby. Przyznaje też certyfikaty szkoleniowe. W ramach kształcenia zawodowego, zgodnie z ustawą o kształceniu zawodowym, Saksońska Krajowa Izba Lekarska odpowiada za kształcenie asystentek lekarzy / pracowników medycznych oraz za przeprowadzanie egzaminów. Spełniając swoje zadania, Izba wspiera publiczną służbę zdrowia.
Na podstawie "Ustawy o wykonywaniu zawodu, przedstawicielstwie zawodowym i sądownictwie lekarzy, dentystów, weterynarzy i farmaceutów w Wolnym Państwie Saksonii (saksońska ustawa o izbach zawodów medycznych SächsHKaG)" z 24 maja 1994, Saksońska Krajowa Izba Lekarska suwerennie realizuje swoje zadania, jednocześnie starając się wykonywać usługi w przyjazny sposób. Ponadto, oprócz spełniania obowiązków wynikających z prawa zawodowego oraz etyki lekarskiej, Izba informuje swoich członków o aktualnych wydarzeniach. W tym celu wydawany jest miesięcznik "Biuletyn lekarski - Saksonia", który zawiera artykuły o tematyce z zakresu polityki zdrowotnej, komunikaty urzędowe, wiadomości biurowe oraz fachowe artykuły medyczne.
Podczas wypełniania wszystkich tych zadań, pracownikom honorowym i etatowym przyświeca maksyma, która jest zawarta w misji Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej.

Saksońska Krajowa Izba Lekarska podlega prawnemu nadzorowi Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych. Aby dbać o interesy zawodowe i stanowe wspólne dla całego stanu lekarskiego, izby lekarskie niemieckich krajów związkowych zjednoczyły się, tworząc roboczą wspólnotę Federalnych Izb Lekarskich.

Członkowie

Wszyscy lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu lub aprobację lekarską, pracujący w Wolnym Państwie Saksonii, jak również i tacy, którzy wprawdzie nie wykonują zawodu, ale są na stałe zameldowani w Saksonii, są obowiązkowo członkami Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej. Lekarze, którzy okazyjnie lub przejściowo wykonują swój zawód w innym kraju związkowym, mogą zostać zwolnieni z obowiązkowego członkostwa, jeśli należą do tamtejszej izby lekarskiej. Ci z kolei, których członkostwo w tamtejszej izbie lekarskiej wygaśnie z powodu okazyjnego lub przejściowego zatrudnienia w zawodzie medycznym w Wolnym Państwie Saksonii, stają się członkami Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej. Lekarze, którzy przenoszą swoją praktykę lekarską za granicę i meldują się tam na stałe, mogą zachować dobrowolne członkostwo w Saksońskiej Krajowej Izbie Lekarskiej. Nowi członkowie muszą zgłosić się do Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej przed upływem miesiąca od rozpoczęcia pracy lub zameldowania na stałe w Wolnym Państwie Saksonii. Dokładne informacje na ten temat są zamieszczone w regulaminie zgłoszeniowym Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej.

Regulamin zgłoszeniowy określa wszystkie konieczne do monitorowania obowiązków zawodowych informacje oraz dokumenty, które powinny być przedmiotem zgłoszenia. Prezydia rządowe udzielają aprobacji lekarskich i pozwoleń na wykonywanie zawodu, wycofują je lub unieważniają. Następnie informują Saksońską Krajową Izbę Lekarską o przyznaniu, wygaśnięciu, odebraniu lub unieważnieniu aprobacji. Dodatkowo informują ją o znanych sobie faktach, które sugerują konieczność sprawdzenia uprawnień do prowadzenia szkoleń, bądź rejestracji jednostki szkoleniowej.

Organa i gremia Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej.

Organami Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej są Zgromadzenie Izby oraz Zarząd. Członkostwo w organach i gremiach Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej ma charakter honorowy.

Zgromadzenie Izby - parlament saksońskich lekarzy

Zgromadzenie Izby Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej składa się ze 101 wybranych członków. Dodatkowo, do Zgromadzenia należą przedstawiciele kadry naukowej Wydziału Medycznego uniwersytetów w Lipsku i Dreźnie, po jednym przedstawicielu z obu uniwersystetów. Zgromadzenie Izby podejmuje decyzje w podstawowych sprawach dotyczących Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej. Przede wszystkim uchwala główny statut oraz inne statuty, między innymi regulaminy wyborów, składek, opłat, kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zgłoszeń. Ponadto ustala projekt budżetu, udziela absolutorium Zarządowi na podstawie przedłożonego raportu i rachunku rocznego oraz ustanawia propozycje Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej dotyczące obsadzenia sądów zawodowych. Wywiązuje się również z wszystkich pozostałych nałożonych na nią ustawowo lub statutowo obowiązków.

Członkowie Zgromadzenia Izby zobowiązani są do aktywnego współdziałania oraz sumiennego sprawowania swojego urzędu. Są oni przedstawicielami wszystkich członków Izby i nie muszą stosować się do poleceń, czy wytycznych. Członkowie Zgromadzenia Izby są zobowiązani zachować poufność odnośnie faktów, o których dowiedzieli się podczas swojej kadencji. Nakaz ten nie dotyczy informacji jawnych.

Zgromadzenie Izby zbiera sie przeważnie dwa razy do roku w Dreźnie. Zgodnie z zaleceniami statutu głównego, wybiera ono delegatów na Niemiecki Dzień Lekarza, który jest Walnym Zgromadzeniem Federalnych Izb Lekarskich. Saksońska Izba Lekarska ustaliła w regulaminie wyborów szczegóły postępowania dotyczące wyborów oraz klucz, według którego rozdziela się mandaty do Zgromadzenia Izby na poszczególne okręgi wyborcze. Uprawnieni do głosowania wybierają drogą listowną członków Zgromadzenia Izby, na okres czterech lat, w wyborach bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych. Kadencja kończy się w momencie zwołania nowego Zgromadzenia Izby. Zgromadzenie Izby wybiera spośród swoich członków prezesa, wiceprezesa, protokolanta oraz pozostałych członków Zarządu. Wybory te odbywają się w tajnych i osobnych głosowaniach.

Zarząd i prezes

Honorowy Zarząd Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej składa się z jedenastu członków łącznie z prezesem i wiceprezesem. Kadencja Zarządu pokrywa się z kadencją Zgromadzenia Izby i wynosi cztery lata. Zarząd realizuje postanowienia Zgromadzenia Izby, załatwia bieżące sprawy administracyjne oraz wykonuje inne zadania przydzielone mu zgodne z ustawą i statutem. Saksońską Krajową Izbę Lekarską reprezentuje prezes, a gdy nie ma on takiej możliwości - wiceprezes, lub gdy i to jest niemożliwe, wtedy najstarszy wiekowo członek Zarządu. Dotyczy to przede wszystkim reprezentowania Izby we wszelkich sprawach prawnych oraz w kontaktach z instytucjami politycznymi i społecznymi. Prezes jest członkiem zarządu Federalnej Izby Lekarskiej. Posiedzenia Zarządu odbywają się przeważnie raz w miesiącu. Zarząd zajmuje się bieżącymi sprawami administracyjnymi oraz doradza we wszystkich przedłożonych kwestiach dotyczących polityki zawodowej, prawa pracy oraz finansów. Przy podejmowaniu decyzji podczas narad uwzględnia się zalecenia komitetów i grup roboczych. Wspieranie Zarządu w sprawach organizacyjnych jest powinnością kierownictwa Izby.

Okręgowe Izby Lekarskie

Okręgowe Izby Lekarskie zostały utworzone we wszystkich okręgach politycznych oraz miastach Saksonii niebędących okręgami, jako niesamodzielne podstruktury Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej. Są one nadzorowane przez Saksońską Krajową Izbę Lekarską. Sprawy, którymi zajmują się Okręgowe Izby Lekarskie w zakresie lokalnym, wynikają z saksońskiej ustawy o izbach zawodów medycznych. Należy do nich dbałość o interesy wszystkich członków, nadzór nad sprawowaniem obowiązków wynikających z prawa pracy i etyki lekarskiej, promowanie dokształcania zawodowego oraz pośredniczenie w sporach między członkami oraz z osobami trzecimi. Okręgowe Izby Lekarskie otrzymują od Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej wsparcie finansowe, obecnie miesięcznie w wysokości 1 euro na każdego członka. Pieniądze te pochodzą ze składek członkowskich.

Komitety, komisje, grupy robocze

W celu przygotowywania narad i doradzania Zarządowi, Zgromadzenie Izby tworzy odpowiednie komitety. Dodatkowo, w sprawach szczególnej wagi oraz w kwestiach wymagających wiedzy fachowej, Zarząd Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej powołuje komisje i grupy robocze.