©AdobeStock/Anna Fedorova
©AdobeStock/Anna Fedorova

Sakska krajna lěkarska komora

Nadawki, organy a gremije

Sakska krajna lěkarska komora je w Swobodnym staće Sakskej zjawne powołanske zastupnistwo za lěkarjow. Na zakładźe Zakonja wo komorach hojenskich powołanjow je legitimowana, swoje powołansko-stawowe, powołanskopolitiske a powołanskoprawniske naležnosće sama rjadować. 

Wona je zjednoćenstwo zjawneho prawa. Po subsidiaritnym principje spjelnja legitimne zjawne nadawki, na kotrychž spjelnjenju ma towaršnosć wosebity zajim, kotrež pak njemóža ani priwatne iniciatiwy same skutkownje zmištrować, a kotrež we wušim zmysle ani k statnym nadawkam njeliča, kotrež dyrbi stat sam přez swoje zarjady spjelnjeć. Při spjelnjenju zjawnych nadawkow posłužuje so stat pomocy samozrjadniskich institucijow, kotrež sej z wotpowědneho wěcneho wobłuka sam wutworjeć da, a kotrež přez swoju fachowu wědu zakłady za to tworić pomhaja, zo bychu statne rozsudy na tutym polu po móžnosći wysoku měru fachowosće a prawosće docpěli.

Při tym njejedna so wo ryzy zajimowe zastupnistwo, kaž je fachowe zwjazki spjelnjeja, ale wo spjelnjenje powołanskich naležnosćow wšitkich lěkarjow pod wobkedźbowanjom derjeměća powšitkownosće. Spjelnjenje zarjadniskich nadawkow w strowotnistwje přez komory je wěcy bliše - a zaruča we wjetšej měrje swobodu hač přez statne zarjady, dokelž wobdźěleja so potrjecheni přez samowolene organy . Hódnota w komorach wudźěłanych namjetow a posudkow złožuje so nimo njewotwisnosće jich wusuda na dospołnosć přehlada, kotrež komory we wobłuku k posudkej předležacych wobstejnosćow wobsedźa. Zastupowanje zajimow přez priwatne zwjazki njeje z tutoho wida w samsnej měrje wusměrjene na powšitkowny zajim a powšitkowne derjeměće.

Čłonstwo poskićuje přisłušnikam komory na jednej stronje šansu so wobdźěleć a sobu skutkować na statnych rozsudźowanskich procesach, wostaji pak jim při tym na druhej stronje móžnosć, so aktiwnje njewobdźěleć. Zdobom zaruča a legitimizuje winowatostne čłonstwo swobodu, dokelž wobeńdźe tež tam, hdźež žada sej powšitkowny zajim zakonske nućenje, njeposrědne statne zarjadnistwo a so město toho sobuskutkowanja potrjechenych nadźija.

Konkretne nadawki

Nadawk Sakskeje krajneje lěkarskeje komory je, w zmysle wotpowědneho powołanskeho nadawka, dźiwajo na powšitkowne derjeměće, powołanske naležnosće wšitkich čłonow na wědomje brać a zastupować kaž tež so wo wysoku nahladnosć powołanskeho stawa starać. Wona dźiwa na spjelnjenje powołanskoprawniskich a powołanskoetiskich winowatosćow swojich čłonow. Runočasnje zawěsća kwalitu wukonjenja powołanja a dźiwa na spomóžny poćah mjez čłonami. Při zwadach mjez čłonami, kotrež so na powołanje poćahuja, a při zwadach mjez čłonami a třećimi, kotrež wukonjenje powołanja nastupaja, móže wona na próstwu posrědkować. K realizowanju a spěchowanju dalekubłanjow čłonow přewjeduje Sakska akademija za dalekubłanje lěkarjow pola Sakskeje krajneje lěkarskeje komory přiměrjene naprawy. Wona wudźěla tež dalekubłanske certifikaty. 

We wobłuku powołanskeho kubłanja po Zakonju wo powołanskim kubłanju słuša k nadawkam Sakskeje krajneje lěkarskeje komory wukubłanje lěkarskich pomocnicow/mediciniskich fachowych přistajenych a wotewzaće pruwowanjow. Wona podpěra zjawnu strowotnisku słužbu při spjelnjenju jeje nadawkow. 

Sakska krajna lěkarska komora spjelnja na zakładźe "Zakonja wo wukonjenju powołanja, powołanskich zastupnistwach a powołanskosudniskej prawomocy lěkarjow, zubnych lěkarjow, skótnych lěkarjow a apotekarjow w Swobodnym staće Sakskej (Sakski zakoń komory hojenskich powołanjow - SächsHKaG)" z 24. meje 1994 wyšnostne nadawki a prócuje so zdobom wo na serwis wusměrjene wuwjedźenje swojeho nadawka. Nimo spjelnjenja powołanskoprawniskich a powołanskoetiskich winowatosćow informuje swojich čłonow tež wo aktualnych wuwićach. K tomu wuchadźa měsačnje časopis "Ärzteblatt Sachsen" ze strowotniskimi a powołanskopolitiskimi přinoškami, hamtskimi wozjewjenjemi, zdźělenkami jednaćelnje a mediciniskimi fachowymi přinoškami. 

Při spjelnjenju tutych nadawkow płaća směrnicy Sakskeje krajneje lěkarskeje komory jako jednanska maksima za čestnohamtskich a hłownohamtskich sobudźěłaćerjow.

Sakska krajna lěkarska komora dohladuje so prawnisce přez Sakske statne ministerstwo za socialne. Lěkarske komory němskich zwjazkowych krajow su so zjednoćili w dźěłowym zjednoćenstwje Zwjazkoweje lěkarskeje komory, zo bychu powołanski staw nastupace powołanske a stawowe zajimy zhromadnje zastupowali.

Čłonojo

Wšitcy na zakładźe powołanskeje dowolnosće abo aprobacije k wukonjenju powołanja woprawnjeni lěkarjo, kotřiž w Swobodnym staće Sakskej skutkuja, abo jeli swoje powołanje njewukonjeja, tu swoje hłowne bydlenje maja, přisłušeja jako winowaći čłonojo Sakskej krajnej lěkarskej komorje. Lěkarjo, kotřiž składnostnje abo přechodnje w druhim zwjazkowym kraju swoje powołanje wukonjeja, móža so z čłonstwa wuwjazać, jeli woni tamnišej krajnej lěkarskej komorje přisłušeja. Ći, kotrychž čłonstwo pola tamnišeje krajneje lěkarskeje komory dla składnostneho abo přechodneho hojenskopowołanskeho skutkowanja w Swobodnym staće Sakskej swoju płaćiwosć zhubi, stanu so z čłonom Sakskeje krajneje lěkarskeje komory. Lěkarjo, kotřiž swoje hojenskopowołanske skutkowanje do wukraja přepołoža a sej tam hłowne bydlenje wozmu, móža dobrowólnje čłonojo Sakskeje krajneje lěkarskeje komory wostać. Nowi čłonojo dyrbja so w běhu jednoho měsaca po započatku powołanskeho skutkowanja abo po wopodstatnjenju hłowneho bydlenja w Swobodnym staće Sakskej pola Sakskeje krajneje lěkarskeje komory přizjewić. Nadrobnosće rjaduje přizjewjenski porjad Sakskeje krajneje lěkarskeje komory. 

W přizjewjenskim porjedźe rjaduja so wšitke k dohladowanju powołanskich winowatosćow trěbne podaća a dokłady, kotrež su wobstatk přizjewjenja. Aprobacije a powołanske dowolnosće wudźěleja, cofnu abo wotwołuja krajne direkcije. Sakska krajna lěkarska komora informuje so wot krajnych direkcijow wo wudźělenju, zakónčenju, cofnjenju a wotwołanju aprobacijow. Nimo toho informuja wone Saksku krajnu lěkarsku komoru, hdyž zhonja wo faktach, kiž dawaja přičinu k přepruwowanju dalekubłanskeje połnomocy abo přizwolenja k dalekubłanju. 

Organy a gremije

Organaj Sakskeje krajneje lěkarskeje komory stej zhromadźizna komory a předsydstwo. Skutkowanje čłonow w organach a gremijach Sakskeje krajneje lěkarskeje komory je čestnohamtske. 

Zhromadźizna komory – parlament sakskich lěkarjow

Zhromadźizna komory Sakskeje krajneje lěkarskeje komory wobsteji ze 101 woleneho čłona. Zhromadźiznje komory přisłuša nimo toho jedyn komorje přisłušacy čłon wučbneho korpusa mediciniskeje fakulty Lipšćanskeje uniwersity a jedyn Drježdźanskeje uniwersity. Zhromadźizna komory wobzamkuje wo zasadnych naležnosćach Sakskeje krajneje lěkarskeje komory. Předewšěm wobzamkuje hłowne wustawki, dalše wustawki inkluziwnje wólbneho, přinoškoweho, popłatkoweho, powołanskeho, dalekubłanskeho a přizjewjenskeho porjada, zwěsćenje etatoweho plana, wuswobodźenje předsydstwa na zakładźe wot njeho předpołoženeje lětnjeje rozprawy a lětnjeho zličbowanja, namjety Sakskeje krajneje lěkarskeje komory za wobsadźenje powołanskich sudnistwow awukonjowanje wšitkich dalšich nadawkow, kotrež jej zakoń abo wustawki přidźěleja. 

Čłonojo Zhromadźizny komory su zawjazani aktiwnje sobu skutkować a swoje zastojnstwo swědomiće wukonjeć. Woni su čłonojo cyłka čłonow komory a njejsu na nadawki abo wukazy wjazani. Čłonojo zhromadźizny komory maja wo faktach, wo kotrychž su w ramiku swojeho mandata zhonili, mjelčeć. To njepłaći za tajke fakty, kotrež su zjawnje znate.

 

Komorowa zhromadźizna schadźuje so regularnje dwójce wob lěto w Drježdźanach. Po hłownych wustawkach woli delegatow za zjězd lěkarjow "Deutscher Ärtzetag", hłownu zhromadźiznu Zwjazkoweje lěkarskeje komory. We wólbnym porjedźe je Sakska krajna lěkarska komora nadrobnosće postupowanja při wólbach a kluč rozdźělenja sydłow w zhromadźiznje komory na jednotliwe wólbne wokrjesy postajiła. Ći, kiž maja prawo wolić, wola čłonow zhromadźizny komory přez listowe wólby po zasadach njeposrědnych, swobodnych, runohódnych a tajnych wólbow na štyri lěta. Hamtska perioda kónči ze zeńdźenjom noweje zhromadźizny komory. Zhromadźizna komory woli ze swojeje srjedźizny prezidenta, wiceprezidenta, protokolanta a dalšich čłonow předsydstwa. Tute wólby přewjedu so tajnje a w separatnych wothłosowanjach.

Předsydstwo a prezident

Čestnohamtske předsydstwo Sakskeje krajneje lěkarskeje komory wobsteji z jědnaćoch čłonow inkluziwnje prezidenta a wiceprezidenta. Hamtska perioda předsydstwa wotpowěduje wólbnej periodźe zhromadźizny komory a traje štyri lěta. Předsydstwo realizuje wobzamknjenja zhromadźizny komory, spjelnja naležnosće běžneho zarjadnistwa a dalše jemu přez zakoń a wustawki přidźělene nadawki. Prezident - jeli je wón zadźěwany, wiceprezident abo, je-li je tutón zadźěwany, po žiwjenskich lětach najstarši čłon předsydstwa - zastupuje Saksku krajnu lěkarsku komoru wosebje we wšitkich prawniskich naležnosćach a napřećo politiskim a towaršnostnym institucijam. Prezident je čłon předsydstwa Zwjazkoweje lěkarskeje komory. Předsydstwo schadźuje so regularnje jónu wob měsac na posedźenju předsydstwa. Wón spjelnja naležnosće běžneho zarjadnistwa a wobradźuje wšitke předležace powołanskopolitiske, powołanskoprawniske kaž tež financne naležnosće. Na wuradźowanjach wobkedźbuja so doporučenja wobzamknjenjow wuběrkow a dźěłowych skupin. Organizatoriske zastaranje předsydstwa a gremijow je naležnosć jednaćelstwa. 

Wokrjesne lěkarske komory

Wokrjesne lěkarske komory su so wutworili we wšitkich politiskich wokrjesach a bjezwokrjesnych městach Sakskeje jako njesamostatne podrjadowanja Sakskeje krajneje lěkarskeje komory. Wone podsteja dohladej Krajneje lěkarskeje komory. Wokrjesnym lěkarskim komoram su w jich lokalnym wobłuku nadawki w ramiku Sakskeho zakonja wo komorach hojenskich powołanjow přidźělene. K tomu słušeja zastupowanje powołanskich naležnosćow wšitkich čłonow, dohladowanje spjelnjenja powołanskoprawniskich a powołanskoetiskich winowatosćow, podpěra dalekubłanjow kaž tež posrědkowanje při zwadach mjez čłonami kaž tež napřećo třećim. K financowanju swojich nadawkow dóstawaja wokrjesne lěkarske komory financy wot Sakskeje krajneje lěkarskeje komory, tuchwilu we wysokosći jednoho eura na čłona a měsac. Tute płaćenja financuja so z přinoškow. 

Wuběrki, Komisije, Dźěłowe skupiny

Za přihoty swojich posedźenjow a k poradźowanju předsydstwa je zhromadźizna komory wuběrki wutworiła. Nimo toho zasadźa předsydstwo Sakskeje krajneje lěkarskeje komory komisije a dźěłowe skupiny za specialne nadawki abo wěcne prašenja.