©AdobeStock/Anna Fedorova
©AdobeStock/Anna Fedorova

Saská zemská lékařská komora

Úlohy, orgány a grémia

Saská zemská lékařská komora je ve Svobodném státě Sasko veřejným profesním zastoupením lékařů. Na základě Zákona o komorách léčebných profesí je legitimována k samostatnému řízení svých stavovských, profesně politických a profesně právních záležitostí.

Saská zemská lekařská komora je korporací veřejného práva. Podle principu subsidiarity vykonává legitimní veřejné úlohy, na jejichž plnění spočívá zvýšený zájem veřejnosti, které však nemohou být účinně vykonávány ani samotnou cestou soukromé iniciativy, ani nepatří v užším smyslu k úkolům státním, které musí stát sám vykonávat prostřednictvím svých institucí. Stát při plnění veřejných úloh využívá pomoci samosprávných zařízení, která si sám nechává vytvářet z dané pracovní oblasti, a která svou odbornou způsobilostí pomáhají vytvářet základy pro to, aby státní rozhodnutí v této oblasti získávala pokud možno vysokou míru odbornosti a správnosti.

Přitom se nejedná o čisté zastupování zájmů, tak jak je hájí odborné svazy, nýbrž o hájení profesních zájmů všech lékařů s respektováním všeobecného blaha. Plnění správních úkolů ve zdravotnictví prostřednictvím komor je odbornější - a kvůli účasti dotyčných v samostatně volenými orgány také zajišťující větší svobodu - než prostřednictvím státních orgánů. Hodnota návrhů a expertíz vypracovaných komorami spočívá vedle nezávislosti jejich úsudku v úplnosti přehledu, kterou komory v oblasti posuzovaných poměrů disponují. Zastupování zájmů soukromými svazy se z tohoto pohledu nezaměřuje stejnou měrou na celkový zájem a na obecné blaho.

Členství poskytuje příslušníkům komory jednak možnost účasti a spolupůsobení na státních procesech rozhodování, jednak jim však ponechává otevřenou možnost, neúčastnit se aktivně. Povinné členství má zároveň funkci zajišťující svobodu a legitimnost, protože i tam, kde veřejný zájem vyžaduje zákonný tlak, vyhýbá se bezprostřední státní správě a místo toho vsází na spolupůsobení dotčených osob.

Konkrétní úlohy

Úkolem Saské zemské lékařské komory je, hájit a zastupovat ve smyslu daného profesního poslání, s respektováním veřejného blaha, profesní zájmy všech členů a podporovat velkou vážnost profesního stavu. Saská zemská lekařská komora dbá na plnění profesně právních a profesně etických povinností svých členů. Zároveň zajišťuje kvalitu výkonu povolání a dbá na prospěšný vzájemný vztah svých členů. Při sporech mezi členy týkajících se profese a při sporech týkajících se výkonu povolání mezi členy a třetími osobami může být na požádání zprostředkovatelem.
Pro uspořádání a podporu zvyšování kvalifikace a dalšího vzdělávání členů provádí Saská akademie pro zvyšování kvalifikace a další vzdělávání lékařů v Saské zemské lékařské komoře vhodná opatření. Saská akademie pro zvyšovaní kvalifikace a dalsší vzdělávání uděluje také certifikáty o zvyšování kvalifikace.

V rámci odborného vzdělávání podle zákona o odborném vzdělávání náleží Saské zemské lékařské komoře vzdělávání zdravotních sester a odborného zdravotnického personálu a výkon zkoušek. Saská zemská lekařská podporuje veřejnou zdravotnickou službu při plnění jejích úkolů.
Saská zemská lékařská komora plní na základě "Zákona o výkonu povolání, profesních zastoupeních a profesním soudnictví lékařů, zubních lékařů, zvěrolékařů a lékárníků ve Svobodném státě Sasko (Saský zákon o komorách léčebných profesí - SächsHKaG)" ze dne 24. května 1994 výsostné úkoly a zároveň se snaží o optimální provádění svého pověření. Vedle plnění profesně právních a profesně etických povinností informuje své členy i o aktuálním vývoji. K tomu účelu vychází saský lékařský měsíčník s příspěvky týkajícími se zdravotnické a profesní politiky, s úředními vyhláškami, sděleními kanceláře komory a odbornými lékařskými články.
Při plnění těchto úkolů platí pro pracovníky v neplacených i placených funkcích jako zásada pro jejích konání Kodex Saské zemské lékařské komory.

Saská zemská lékařská komora podléhá právnímu dozoru Saského státního ministerstva sociálních věcí. Lékařské komory německých spolkových zemí se pro hájení profesních a stavovských zájmů dotýkajících se společně profesního stavu spojily do pracovního sdružení Německé spolkové lékařské komory.

Členové

Všichni lékaři, kteří jsou na základě povolení k výkonu povolání nebo aprobace oprávněni vykonávat povolání a působí ve Svobodném státě Sasko, nebo pokud své povolání nevykonávají, tam trvale bydlí, náleží jako povinní členové do Saské zemské lékařské komory. Lékaři, kteří příležitostně nebo přechodně vykonávají své povolání v jiné spolkové zemi, mohou být členství zproštěni, když tam náleží do příslušné zemské lékařské komory. Ti, jejichž členství u tamní zemské lékařské komory kvůli příležitostné nebo přechodné léčebné profesní činnosti ve Svobodném státě Sasko zanikne, se stávají členy Saské zemské lékařské komory. Lékaři, kteří svou léčebnou profesní činnost přeloží do ciziny a trvale tam bydlí, mohou zůstat dobrovolnými členy Saské zemské lékařské komory. Noví členové se musí během jednoho měsíce od zahájení své profesní činnosti nebo zahájení trvalého pobytu ve Svobodném státě Sasko přihlásit u Saské zemské lékařské komory. Bližší informace jsou uvedeny v Přihlašovacím řádu Saské zemské lékařské komory.

V přihlašovacím řádu jsou stanoveny všechny údaje a doklady potřebné pro monitorování profesních povinností, které mají být předmětem hlášení. Aprobace a povolení k výkonu povolání udělují, odnímají nebo odvolávají vládní prezídia. Saská zemská lékařská komora je o udělování, zániku, odnětí a odvolání aprobací informována prostřednictvím vládních prezídií. Ta navíc informují Saskou zemskou lékařskou komoru o skutečnostech, se kterými jsou obeznámena, jež jsou podnětem pro prověření oprávnění k dalšímu vzdělávání nebo ustanovení jako instituce dalšího vzdělávání.

Orgány a grémia Saské zemské lékařské komory

Orgány Saské zemské lékařské komory je valná hromada a představenstvo. Činnost členů v orgánech a grémiích Saské zemské lékařské komory je neplacenou činností.

Valná hromada komory - Parlament saských lékařů

Valnou hromadu Saské zemské lékařské komory tvoří 101 volených členů. Do valné hromady kromě toho patří po jednom členu pedagogického sboru lékařských fakult Lipské a Drážďanské univerzity, který je členem komory. Valná hromada komory rozhoduje o zásadních záležitostech Saské zemské lékařské komory. Především se usnáší o hlavních stanovách, dalších stanovách včetně volebního, příspěvkového, profesního, vzdělávacího a přihlašovacího řádu, stanovení rozpočtu, o udělení absolutoria představenstvu na základě jím předložené výroční zprávy a roční závěrky, o návrzích Saské zemské lékařské komory pro obsazení profesních soudů a o vykonávání všech úloh, jež jí jsou jinak přidělovány zákonem nebo stanovami.

Členové valné hromady komory jsou povinni aktivně spolupůsobit a svědomitě vykonávat svou funkci a jsou zástupci všech členů komory a nejsou vázáni příkazy a pokyny. Členové valné hromady komory jsou povinni zachovávat mlčení o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v rámci svého mandátu, toto se nevztahuje na takové skutečnosti, které jsou obecně známé.

Valná hromada komory se schází zpravidla dvakrát ročně v Drážďanech. Valná hromada volí podle hlavních stanov delegáty sjezdu lékařů Deutscher Ärztetag, valné hromady Německé spolkové lékařské komory. Ve volebním řádu Saská zemská lékařská komora stanovila podrobnosti postupu voleb a klíč pro rozdělení křesel valné hromady komory na jednotlivé volební obvody. Oprávnění voliči volí členy valné hromady komory prostřednictvím pošty podle zásad přímých, svobodných, rovných a tajných voleb na dobu čtyř let. Funkční období končí schůzí nové valné hromady komory. Valná hromada komory volí ze svého středu prezidenta, viceprezidenta, zapisovatele a ostatní členy představenstva. Tyto volby probíhají v tajných a oddělených volebních kolech.

Představenstvo a prezident

Čestné představenstvo Saské zemské lékařské komory, které pracuje neplaceně, se skládá z jedenácti členů včetně prezidenta a viceprezidenta. Délka funkčního období představenstva odpovídá volebnímu období valné hromady komory a činí čtyři roky. Představenstvo provádí usnesení valné hromady komory, vyřizuje záležitosti běžné správy a ostatní úkoly přidělené mu zákonem a stanovami. Prezident zastupuje Saskou zemskou lékařskou komoru - v případě jeho zaneprázdnění viceprezident nebo při jeho zaneprázdnění věkově nejstarší člen představenstva - především ve všech právních záležitostech a vůči politickým a společenským institucím. Prezident je členem představenstva Německé spolkové lékařské komory. Představenstvo se zpravidla schází jednou za měsíc na schůzi představenstva. Vyřizuje záležitosti běžné správy a radí se o všech předložených profesně politických, profesně právních a finančních otázkách. K poradám jsou přibírána doporučení k usnesením výborů a pracovních skupin. Péče o představenstvo a grémia po stránce organizace náleží vedení komory

Okresní lékařské komory

Okresní lékařské komory byly v Sasku ve všech politických okresech a ve městech vyjmutých z působnosti okresu zřízeny jako podsložky Saské zemské lékařské komory. Podléhají dozoru zemské lékařské komory. Okresním lékařským komorám jsou uvnitř jejich místní oblasti přiděleny úlohy v rámci Saského zákona o komorách léčebných profesí. K tomu patří hájení profesních zájmů všech členů, dozor nad plněním profesně právních a profesně etických povinností, podpora zvyšování kvalifikace a dalšího vzdělávání a zprostředkování při sporech mezi členy a vůči třetím osobám. Pro financování svých úloh dostávají okresní lékařské komory od Saské zemské lékařské komory platby, v současné době ve výši jednoho eura na člena a měsíc. Tyto platby jsou financovány z příspěvků.

Výbory, komise, pracovní skupiny

Pro přípravu svých schůzí a pro poradu představenstva vytvořila valná hromada komory výbory. Vedle toho ustanovuje představenstvo Saské zemské lékařské komory komise a pracovní skupiny pro speciální úlohy nebo věcné otázky.